پخش زنده
English عربي

فرهنگ و هنر

نمایشنامه دیوید ممت درباره «هاروی واینستین»
-
الف
+

«گندم گرسنه» آخرین اثر «دیوید ممت» درباره «هاروی واینستین»

دیوید ممت نمایشنامه «گندم گرسنه» را درباره «هاروی واینستین» به نگارش درآورد.