در حال پخش
پدر نازنین با سند جعلی‌ای که در دست دارد به دفترخانه رضا می‌رود. رضا که متوجه جعلی بودن سند شده این موضوع را با برادرش که پلیس آگاهی است در میان گذاشته و در تعقیب و گریزی که میان آن دو رخ می‌دهد، پدر نازنین کشته می‌شود و ...
مشاهده صفحه
بعدی
قباله
پدر نازنین با سند جعلی‌ای که در دست دارد به دفترخانه رضا می‌رود. رضا که متوجه جعلی بودن سند شده این موضوع را با برادرش که پلیس آگاهی است در میان گذاشته و در تعقیب و گریزی که میان آن دو رخ می‌دهد، پدر نازنین کشته می‌شود و ...
مشاهده صفحه